top of page

Høye tanker


Sist vi skrev om Sula Gondol, handlet det om den andre offentlige høringen i saken. Fylkeskommunen grep inn og utvidet høringsfristen til 10. november. Det er derfor grunn til å forvente nye utspill om gondolbanen i tiden fremover?!

Særlig Statsforvalteren i M&R har sendt inn skarpe bemerkninger til gondol-planene. Kommunen sammenfatter det slik:


"Merknaden frå Statsforvaltaren er eit omfattande dokument på 18

sider. Samandraget her er korta ned.


"Statsforvaltaren har følgjande motsegner til planen:

Gondol og dei andre anlegga i Sulafjellet vil vesentleg

redusere kvalitetane og verdien av Sulafjellet som

tettstadsnært markaområde. Området er eit svært viktig

friluftsområde med særskilte kvalitetar knytt til urørt natur.

 Samla er dei negative verknadene av gondolen for

naturmangfaldet store. Utbygging i tråd med planen fører til

naturinngrep som gir betydeleg miljøskade for nær og sterkt

trua naturtypar. Inngrepa får negative konsekvensar for nær

trua fugleartar og fuglar Noreg har eit særskilt ansvar for å

vareta. Planane er dermed i konflikt med nasjonale miljømål for naturtypar, økosystem og artar i naturmangfaldlova §§ 4

og 5.Gondolen, dei andre anlegga og belysninga blir nye, varige

element som gir alvorleg miljøskade for landskap … …

… Såleis er det ein risiko for at prosjektet ikkje er økonomisk berekraftig." osv.


26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page